Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Teplička nad Váhom


Obstarávateľ:Obec Teplička nad Váhom
teplička nad Váhom 290/2
01301 Teplička nad Váhom
IČO:00648264
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:127/2013 (eVestnik)
ID:146754
Poznámka:Výzva na predkladanie ponuky bola uverejnená dňa 01. 07. 2013 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 127/2013 pod zn. 11055 – WYP.

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 196.42 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s., odštepný závod Žilina, IČO: 31 322 999
Hviezdoslavova 6, 010 01  Žilina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 24.74 kB
Siemens, s.r.o., Verejné osvetlenie, IČO: 31 349 307
Stromová 9, 837 96  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 24.63 kB
I.B.S., s.r.o., stavebno obchodná spoločnosť, , , IČO: 36 404 322
J. Vuruma 144, 010 01  Žilina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 40.68 kB
O.S.V.O. comp., a.s., IČO: 36 460 141
Strojnícka 18, 080 06  Prešov, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 21.69 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 124.82 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 163.89 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 179.18 kB