Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dôležité upozornenie - dokumenty VO zverejňujte v profile!

28.02.2014

Elektronické úložisko bolo zriadené ku dňu 27. 02. 2014. V zmysle ustanovenia § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty v profile verejného obstarávateľa/obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku (ďalej len „profil VO/O“) odo dňa 01. 03. 2014.
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií podľa zákona  o verejnom obstarávaní   len raz, a to v profile VO/O v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.
Povinnosť zverejňovať informácie a dokumenty v profile sa nevzťahuje na informácie a dokumenty, ktoré boli už zverejnené iným spôsobom (napr. v CRDVO, webovom sídle verejného obstarávateľa/obstarávateľa a pod.), avšak v záujme zvýšenia informovanosti ich môže v profile VO/O zverejniť a to odkazom na pôvodne zverejnenú informáciu.
Z uvedených dôvodov je od 27. 02. 2014 v systéme CRDVO zablokovaná funkcionalita vytvárania nových zákaziek. Systém CRDVO aj naďalej umožňuje upravovať, nahrávať a zverejňovať rozpracované dokumenty.
Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov nájdete tu. V prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov verejný obstarávateľ kópie predložených ponúk uchádzačov v profile nezverejňuje.