Zoznam použitých skratiek:
Domov

Metodika na vkladanie dokumentov z verejného obstarávania, ktorá platí pre všetkých verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osôb podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní

03.02.2012

 
Táto metodika slúži na technické usmernenie vkladania dokumentov do Centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania (CRDVO) podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prijatí zákona  č. 58/2011 Z. z. účinného od 01. 04. 2011 a zákona č. 158/2011 Z. z. účinného od 15. 06. 2011 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) s použitím softvérovej aplikácie, ktorá je dostupná na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) www.uvo.gov.sk alebo na linke http://crdvo.uvo.gov.sk.
 
Pre vkladanie dokumentov verejného obstarávania slúži „Užívateľská zóna“, kde je prístup pre registrovaných verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osôb podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní. Prístupové meno a heslo je zhodné s autentifikačnými údajmi platnými pre systém Zberu oznámení vo verejnom obstarávaní (ZOVO). Pred prvým použitím systému pre vkladanie dokumentov je potrebné použiť nástroj pre aktiváciu používateľského konta. Pre prihlásenie do systému sa použije linka http://crdvo.uvo.gov.sk/sysadm/.
Školiaca verzia systému CRDVO je dočasne nedostupná.
 
CRDVO bude obsahovať dokumenty z procesu verejného obstarávania

 
 • podľa § 9 ods. 7 písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách, podlimitných zákazkách a podprahových zákazkách,
 • podľa § 9 ods. 7 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách a podprahových zákazkách,
 • podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách.
 
Podľa § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ úradu bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov posiela spôsobom podľa  § 23 ods. 1 
 1. kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
 2. kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk,
 3. kópiu zápisnice z otvárania ponúk,
 4. kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk,
 5. kópiu zápisnice o zasadnutí poroty,
 6. kópiu správy podľa § 21 ods. 2.“
 
Podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu
 1. informáciu o uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich zverejnenia podľa osobitného predpisu, 11aa) alebo
 2. kópiu uzavretej zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody a dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia, ak sa na verejného obstarávateľa a obstarávateľa nevzťahuje povinnosť zverejnenia podľa osobitného predpisu.11aa)“.
11aa) § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty posielané Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 a podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z. 
 
Na hlavnej stránke CRDVO sú postupne zverejňované dokumenty z verejného obstarávania podľa dátumu odoslania dokumentu na úrad zoradené zostupne.
 
Technické požiadavky na súbory sú:
 
1) kópiou zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní  
 • v elektronickej podobe musia zodpovedať podpísanej papierovej verzii a nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z.
 • kópia zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní sa pripája do CRDVO vo formáte .pdf  v strojovo čitateľnom tvare
 
2)kópiou ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk 
 • v elektronickej podobe musia zodpovedať podpísanej papierovej verzii a nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z.
 • kópie ponúk všetkých uchádzačov ich textové a tabuľkové výstupy sa pripájajú do CRDVO vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare, obrázkové výstupy vo formáte .pdf
 • kópie ponúk jednotlivých uchádzačov sa pripájajú ako samostatné súbory, kde názov súboru môže vystihovať názov uchádzača
 
3) kópiou zápisnice z otvárania ponúk 
 • v elektronickej podobe musia zodpovedať podpísanej papierovej verzii a nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z.
 • kópia zápisnice z otvárania ponúk sa pripája do CRDVO vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare
 
 4) kópiou zápisnice o vyhodnotení ponúk 
 • v elektronickej podobe musia zodpovedať podpísanej papierovej verzii a nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z.
 • kópia zápisnice z vyhodnotenia ponúk sa pripája do CRDVO vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare
 
 5) kópiou zápisnice o zasadnutí poroty 
 • v elektronickej podobe musia zodpovedať podpísanej papierovej verzii a nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z.
 • kópia zápisnice o zasadnutí poroty sa pripája do CRDVO vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare
 
6)kópiou správy podľa § 21 ods. 2 
 • v elektronickej podobe musia zodpovedať podpísanej papierovej verzii a nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z.
 • kópia správy podľa § 21 ods. 2 sa pripája do CRDVO vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare
 • obsah správy podľa § 21 ods. 3
 
7)kópiou uzavretej zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody a ich dodatkov
 • v elektronickej podobe musia zodpovedať podpísanej papierovej verzii a nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z.
 • musia byť vložené vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare
 
8) informáciou o uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody a ich dodatkov
 • v elektronickej podobe musia zodpovedať podpísanej papierovej verzii a nemôžu obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z.
 • musia byť vložené vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare
 
Odporúčanie: Súbor vo formáte .pdf možno vytvoriť napr. z textového dokumentu (.doc, .rtf a pod.) príslušným SW (napr. PDF creator, Cute PDF, Adobe Acrobat a pod.). Ak by bol PDF súbor vo výnimočných prípadoch vytvorený z papierovej verzie dokumentu skenovaním, musí byť  pred vložením dokumentu do CRDVO prevedený na strojovo čitateľný tvar použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do textovej (OCR softvér, napr. ABBYY FineReader a pod.).
Poznámka: Dokumenty sa vkladajú v strojovo čitateľnom tvare z dôvodu umožnenia fulltextového vyhľadávania v súlade s § 18 písm. d) výnosu MF SR č. 312/2010.

Za obsah zverejnených dokumentov zodpovedá verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní pošle dokumenty z VO na Úrad pre verejné obstarávanie k zverejneniu a budú obsahovať rodné číslo a osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005  Z. z., porušuje týmto zákon o ochrane osobných údajov. Za nerešpektovanie týchto pravidiel popísaných v tomto metodickom usmernení môže byť (verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní) sankcionovaný/á v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.