Zoznam použitých skratiek:
Domov

Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k posielaniu dokumentov z verejného obstarávania

19.03.2012

Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k posielaniu dokumentov z verejného obstarávania
podľa § 9 ods. 7 a § 49 ods. 5
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
 
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v nadväznosti na opatrenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. k.: 11612/2011Ui-P1834/11-8 zo dňa 27.1.2012 metodicky usmerňuje verejných obstarávateľov, obstarávateľov, osoby podľa § 7 (ďalej len „užívateľ CRDVO“):
 
Čl. 1
 
Je zakázané zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo) na dokumentoch Centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania (internetová adresa http://crdvo.uvo.gov.sk), nakoľko tým dochádza k porušeniu druhej vety § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 
Je zakázané zverejňovanie kópií úradných dokladov na dokumentoch Centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania v rozpore s § 10 ods. 6 zákona zákon o ochrane osobných údajov, ako aj osobných údajov, ktorých zverejňovanie je v rozpore s ustanovením § 7 ods. 1 a § 7 ods. 3 zákon o ochrane osobných údajov.
 
Čl. 2
 
V prípade zverejňovania zmlúv a dodatkov z verejného obstarávania podľa § 49 ods. 5 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na stránke úradu na adrese http://crdvo.uvo.gov.sk/, ktoré už boli zverejnené podlá § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.") na internetovej stránke užívateľa CRDVO ako povinnej osoby, ich užívateľ CRDVO môže zverejňovať v rovnakom rozsahu ako boli zverejnené na internetovej stránke povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. V danom prípade dôjde k zverejneniu v súlade s § 7 ods. 4 písm. e) zákona č. 428/2002 Z. z.
 
Na zabezpečenie uvedeného úrad upozorňuje užívateľov CRDVO, aby v elektronickej forme zasielali zmluvy a dodatky len v rozsahu, ktorý je totožný so zverejneným.
 
Čl. 3
 
V prípade zverejňovania zmlúv a dodatkov podľa § 49 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (t.j. zmluvy, ktoré nie sú zverejnené na web stránke obstarávateľa alebo verejného obstarávateľa alebo osoby podľa § 7), ako aj dokumentácie z ponúk podľa § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, tieto nie je možné zverejniť bez právneho titulu.
 
Na zabezpečenie uvedeného úrad upozorňuje užívateľov CRDVO, aby v elektronickej forme zasielali len také zmluvy a dodatky, ako aj výpisy z Obchodného registra SR a Živnostenského registra SR alebo iných evidencií a registrov (viď. výkladove stanovisko k § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z 21. 8. 2012), ktoré obsahujú osobné údaje štatutárnych orgánov alebo živnostníkov v rozsahu už zverejnenom v dotknutých evidenciách alebo registroch (teda napr. s prekrytým podpisom, bez uvedenia rodného čísla takýchto osôb).
 
Čl. 4
 
V prípade zverejňovania zápisníc a správ podľa § 9 ods. 7 písm. a), c) až ŕ) zákona o verejnom obstarávaní, je potrebné, aby užívatelia CRDVO zasielali zápisnice obsahujúce osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko takých dotknutých osôb, členov komisií a porôt na ktorých sa vzťahuje
ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Zverejňovanie osobných údajov iných osôb je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. i) v nadväznosti na § 7 ods. 3 zákona o ochrane OÚ. To neplatí ak dotknutá osoba poskytla súhlas v zmysle zákona o ochrane OÚ. Toto sa netýka zverejňovania všeobecne použiteľného identifikátora (rodné číslo).
 
V prípade ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ a užívateľ CRDVO nedodržia podmienky uvedené v tomto Metodickom usmernení porušia ustanovenie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.