Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zmeny vo zverejňovaní dokumentov

27.07.2012

 

 

Zverejnené na webovom sídle úradu v sekcii "Aktuality" 20.07.2012 plné znenie:

Zmeny vo zverejňovaní dokumentov na webovom sídle ÚVO http://www.uvo.gov.sk
20.07.2012 | oznam pre laickú a odbornú verejnosť |

Dňa 15. júla 2012 nadobudol účinnosť  §18 v časti písmeno d) výnosu č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len “výnos”).

 
Plné znenie §18 písm. d) výnosu:
„Štandardom pre všeobecné použitie formátov

d) spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako textu, ak je to technicky uskutočniteľné,“

 

Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23579/2011-165 k výnosu ktorý „dopĺňa rozdelenie, náležitosti a vysvetlenia štandardov, príklady správneho použitia štandardov, spôsob ich aktualizácie a oblasti ich uplatnenia pre informačné systémy verejnej správy, ako nástrojov výkonu informačných činností pri utváraní a prevádzkovaní informačných systémov verejnej správy alebo ich častí“ K §18 (Všeobecné použitie formátov) písmenu d) uvádza:
 

„Písmeno d) rozširuje pôvodnú požiadavku predošlých verzií výnosu o štandardoch pre IS VS, stanovenú iba pre formát PDF, na všetky typy formátov súborov s cieľom zabezpečenia spracovateľnosti textov v elektronickej podobe, ktoré majú v súčasnosti mnohokrát formu nepoužiteľnej grafiky.
Pri vytváraní elektronických dokumentov, a to najmä pri digitalizácii z listinnej formy, je vo všetkých súboroch potrebné dodržiavať čitateľnosť akéhokoľvek tlačeného textu (najmä pri ukladaní do formátu PDF).
Nedodržanie tejto požiadavky zabraňuje ďalšiemu spracovávaniu (či už automatizovaným alebo manuálnym spôsobom), vyhľadávaniu v texte alebo čítaniu textu zrakovo postihnutými, čo je v rozpore s princípmi informatizácie spoločnosti.
Uložené skenované dokumenty nesmú mať podobu obrázkov, majú byť preto upravené príslušným softvérom na rozoznávanie písmen. Tieto požiadavky sa netýkajú obrázkov, lôg, symbolov ani rukou písaného textu (napr. podpis), ktoré môžu mať podobu obrázkov a môžu byť bežným spôsobom vložené do ostatného textu.
Technická uskutočniteľnosť v zmysle znenia bodu d) zohľadňuje napríklad také texty, ktoré majú veľmi nízku kvalitu (sú silne „znečistené“ alebo poškodené, t. j. majú veľmi zlú čitateľnosť) alebo texty tvorené ťažko rozoznateľnými znakmi, v ktorých automatické rozoznávanie nie je obvykle technicky možné.
Tlačenými fontami sa myslí tlačený text používajúci znaky s určitou typografickou podobou písma.
V prípade ak pre súbor, ktorého čitateľnosť sa rieši, existuje elektronická predloha vo forme textového dokumentu, je splnením požiadavky tohto štandardu aj duálne poskytnutie oboch verzií (t. j. čitateľnej aj nečitateľnej zároveň).
Povinnosť rozoznávania textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru sa vzťahuje aj na takzvané OLE objekty vložené v textových súboroch. Texty v takýchto objektoch totiž majú v dokumente iba podobu obrázku a mnoho softvérových aplikácií nepodporuje možnosť prístupu k textovému obsahu takýchto objektov.“
 
 

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) prijíma technické, organizačné a personálne opatrenie zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré zabezpečia že:
  • zverejňovaním dokumentov Centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania (ďalej len „CRDVO“)nebude dochádzať k zverejňovaniu všeobecne použiteľného identifikátora (rodné číslo) dotknutej osoby, nakoľko je to v rozpore s druhou vetou § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
  • zverejňovaním dokumentov CRDVO nebude dochádzať k zverejňovaniu kópií úradných dokladov v rozpore s § 10 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov, ako aj k zverejňovaniu osobných údajov bez právneho podkladu v rozpor s § 7 ods. 1 a § 7 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.

 
K splneniu požiadaviek zabraňujúcim ďalšiemu spracovávaniu (či už automatizovaným alebo manuálnym spôsobom) úrad vydá metodické usmernenie ako i používateľskú príručku pre správne vkladanie dokumentov do CRDVO.