Zoznam použitých skratiek:
Domov

Vkladanie dokumentov do centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania "CRDVO"

04.08.2011

Vkladanie dokumentov do centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania "CRDVO"
Druh zákazky Podprah Podlimit Nadlimit Druhy dokumentov vkladaných do CRDVO
§49,odsek 5 Nie Áno Áno 1. Zaslanie informácie o zverejnení zmluvy v CRZ platí pre "VO", podľa zákona č. 546 z 9.12.2010                                                                                        2. Vložiť zmluvu do CRDVO, platí pre ostatných "VO" a "O"okrem § 5a zákona č. 211/2000 Z. z
§9,odsek 7, písmena a,b,c,d,e Áno Áno Áno a) kópia zápisnice o splnení podmienok
b) kópie ponúk uchádzačov
c) kópia zápisnice z otvárania ponúk
d) kópia zápisnice z vyhodnotenia ponúk
e) kopia zápisnice zo zasadnutia poroty
§9 ods.7, písmeno f Áno Nie Áno f) správa o zákazke podľa §21, odsek 2, obsah správy podľa    odsek 3
 
Postupy verejného obstarávania
 
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania, súťaž návrhov, súťažný dialóg  Do CRDVO sa vkladajú dokumenty: a,b,c,d,e,f Do CRDVO sa vkladajú dokumenty: 1,2,a,b,c,d,e Do CRDVO sa vkladajú dokumenty: 1,2,a,b,c,d,e,f Poznámka: Každý uvedený postup verejného verejného obstarávania má
                  evidované číslo oznámenia v eVestníku           
Použité skratky: VO - verejný obstarávateľ, O-obstarávateľ,
                           VO/O - verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
                           CRZ - Centrálny register zmlúv
Rokovacie konanie bez zverejnenia Nezverejňuje sa v eVestníku, nemá teda číslo oznámenia. Dokumenty do CRDVO sa vkladajú Zverejňuje sa na webovom sídle UVO, nemá číslo onámenia z eVestníka. Dokumenty do CRDVO sa vkladajú Môžu nastať dva prípady pri nadlimitnej zákazke:
     A)
- Zverejňuje sa v eVestníku ak sa VO/O tak rozhodne. Potom existuje
číslo oznámenia v eVestníku. Dokumenty do CRDVO sa vkladajú.
B) - Nezverejňuje sa v eVestníku. Dokumenty do CRDVO sa vkladajú.