Zoznam použitých skratiek:
Domov

Posilnenie konkurencieschopnosti a adaptability zamestnancov spoločnosti MEDEKO CAST, s.r.o


Obstarávateľ:MEDEKO CAST s.r.o.
Orlové 255
01701 Považská Bystrica
IČO:31615007
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:10751/2013 (eVestnik)
ID:146692
Poznámka:V zmysle Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, bod II.1.4. Informácie o rámcovej dohode je uvedené, že
Rámcová dohoda bude uzatvorená s troma uchádzačmi podkladov. Výsledkom postupu verejného obstarávania je
uzatvorená zmluva - Rámcová dohoda o poskytnutí služieb, uzatvorená v zmysle ustanovení § 11 zákona o verejnom
obstarávaní a v zmysle zákona č. 513/1 991 Zb. (Obch. zákonník) v znení neskorších predpisov, § 269 ods. 2.
Rámcová dohoda je uzavretá s poskytovateľmi služieb v tomto poradí:
1.Poskytovateľ: Skupina DEVELOR - 1. člen DEVELOR Slovakia, s.r.o., Krasovského 13,851 01 Bratislava a 2. člen
DEVELOR Czech, s.r.o., Sokolovská 100/94,186 00 Praha 8 ČR
2.Poskytovateľ: Skupina dodávateľov: 1. člen Vzdelávania akadémia Žilina, s.r.o., Agátová 183/14,010 01 Žilina a 2. člen
FATRA SKI, s.r.o., M.R. Štefánika 25,036 01 Martin
3.Poskytovateľ: Qeduca Slovakia, a.s., V. Spanyola 1 726/13,010 01 Žilina

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 216.74 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 130.58 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 302.35 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 180.31 kB
 
2, Zmluvy

Skupina DEVELOR - 1. člen DEVELOR Slovakia, s.r.o., Krasovského 13,851 01 Bratislava a 2. člen, IČO: 35746955
Krasovského 13, 851 01  Bratislava , SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 238.15 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.