Zoznam použitých skratiek:
Domov

Technické obmedzenie funkcionality CRDVO

22.11.2011

22. 11.2011 | (stanovisko ÚVO) | Zdôvodnenie obmedzenia
 
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“), konajúci v zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní, zabezpečuje prevádzku CRDVO (Centrálny register dokumentov verejného obstarávania), poskytuje konzultácie k prevádzke tohto systému a zabezpečuje školiaci systém CRDVO.
Prevádzka informačného systému CRDVO od jeho spustenia na webovom sídle úradu ukázala, že niektorí  verejní obstarávatelia/obstarávatelia (ďalej „obstarávatelia“) zverejňujú v systéme CRDVO aj údaje, ktoré v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov patria do kategórie osobných údajov .
 
Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj opatrenie Úradu na ochranu osobných údajov SR zo dňa 15. 11.2011, ktorým ukladá úradu bezodkladne ukončiť zverejňovanie dokumentov verejného obstarávania zverejňovaných na webovej stránke CRDVO na zabezpečenie účelu konania podľa § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane  osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z., nakoľko zverejňovaním predmetných dokumentov dochádza k porušeniu § 8 ods. 2. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, musel úrad pristúpiť k technickému obmedzeniu funkcionality systému CRDVO.
Obstarávatelia sú povinní naďalej posielať príslušné dokumenty z VO spôsobom podľa § 23 ods. 1. zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (výhradne elektronicky prostredníctvom CRDVO), ale zverejnené pre verejnosť budú iba informácie o týchto dokumentoch ako aj termín ich zverejnenia/odoslania na úrad, nie však (z vyššie uvedeného dôvodu) samotný obsah dokumentov. Situácia ktorá vznikla, bude trvať do vyriešenia problému úpravou predmetnej legislatívy alebo zmenou systému prevádzky CRDVO.
 
Za obsah dokumentov zodpovedá príslušný obstarávateľ, ktorý prostredníctvom svojho prístupového mena a hesla je jediný oprávnený pracovať so zasielanými/zverejňovanými dokumentmi. Úrad do tohto procesu zasiahnuť/zasahovať nemôže.